Vážení zákazníci,

od 20.3.2024 po přechodnou dobu prodej a servis zn. Opel najdete v budově Citroën (Doubská 437).

Dále probíhá rekonstrukce v budově Doubská 660. Servis vozů Nissan, Fiat, Jeep a Dongfeng najdete v 1. patře v kanceláři vpravo. Prodej vozů značek Nissan, Fiat, Jeep a Dongfeng najdete také v 1. patře.

Děkujeme za pochopení AUTO KP PLUS.

Vážení zákazníci,

po dobu letních prázdnin (červenec - srpen) budou všechny naše provozovny v sobotu zavřeny. Neplatí pro prodej ojetých vozů v ulici České mládeže.

Děkujeme za pochopení.

AUTO KP PLUS.

Souhlas s marketingovým zpracovaním

Souhlas se zpracováním osobních údajů
AUTO KP PLUS HOLDING a.s., se sídlem Doubská 525, Liberec IČO:09880488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16984 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zákazníků („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely konvenčního marketingu (např:

Připomenutí, Průzkumy spokojenosti, Nabídky, Pozvánky, Novinky jednotlivých značek, Novinky AUTO KP PLUS HOLDING a.s.

Upozornění na blížící se konec některé z poskytovaných služeb, Průzkumy zákaznické spokojenosti a následná péče, Nabídky produktů a služeb, Pozvánky na akce pořádané AUTO KP PLUS HOLDING a.s., Novinky ze světa prodávaných značek, Novinky ze světa AUTO KP PLUS HOLDING a.s.

 

Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů dále bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a má právo ho kdykoli odvolat, a to a to buď písemnou formou na adrese sídla, e-mailem na adrese: gdpr@autokpplus.cz. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) maximálně v rozsahu:

 

SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů Zákazníka v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození či IČ, bydliště či sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, VIN vozu, SPZ vozu, model vozu, pohlaví, IP adresa (dále jen „osobní údaje”), za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují marketingové a propagační činnosti, činnosti vytváření profilu a výzkumné činnosti, a to v rozsahu uvedeném v Informačním oznámení. Souhlas pro výše uvedený účel Zákazník uděluje na dobu 10 let od uskutečnění posledního smluvního plnění a nedojde-li ke smluvnímu plnění, od udělení tohoto souhlasu.

Subjekt údajů bere na vědomí, že za výše uvedeným účelem může Správce sdílet jeho osobní údaje navzájem mezi dalšími oprávněnými správci a dále zpracovávat jeho osobní údaje i prostřednictvím zpracovatelů.

Osobní údaje subjektů údajů budou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese [gdpr@autokpplus.cz].

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

V _______________ dne ___________

 

 

podpis ______________________

jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození: